PRODUKTY ARTYKUŁY PODSTRONY

  RODO

  Polityka prywatności / Regulamin korzystania ze strony www.bi-plast.pl

  Drogi Użytkowniku, informujemy, że strona, której właśnie korzystasz, jest dostosowana do wymogów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

  Cel, zakres i sposób przetwarzania danych osobowych przez stronę www.bi-plast.pl

  • Administratorem Pani/Pana danych w serwisie jest BI-PLAST s.c. z siedzibą pod adresem Kazimierzowo 5E, 82-300 Elbląg, POLSKA
  • Z administratorem danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem e-mail: bi-plast@bi-plast.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji  usług jakie oferuje BI-PLAST s.c.
  • Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6. ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).
  • Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne dla realizacji celu, jakim jest realizacja usługi.
  • Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne świadczące usługi na rzecz Administratora przy zachowaniu prywatności oraz praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane oraz przechowywane przez czas niezbędny do wykonania usługi jak i po jej zakończeniu, nie dłużej jednak, jak do przedawnienia roszczeń
   w stosunku do wykonanej usługi.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu przetwarzania danych.
  • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
  • Osoba, której dane dotyczą, posiada również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  • Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.
  • Zgodnie z przepisami RODO, samodzielnie wyrażają Państwo zgody na:
   • Przetwarzanie danych.
  BI-PLAST s.c.
  Kazimierzowo 5E, 82-300 Elbląg

  Dział sprzedaży
   

      55 641 17 71, 55 648 44 31

      735 985 995

      handel@bi-plast.pl


  Dział zamówień

      600 241 989

      zamowienia@bi-plast.pl


  do góry strony